hits

Lov mot ansiktsdekkende plagg.

Forslag til lov om forbud mot ansiktsdekkende plagg.

Dette er en artikkel om barnehijab som angår ovenstående lovforslag

1.-Hijab og ansiktsdekkende plagg hindrer full deltagelse i lek, undervisning, utforskning av egen identitet, og som skiller jenter fra guttene. Et plagg som også skiller dem fra deres norske venninner.

Det er viktig å beskytte muslimske barns rettigheter til lek, læring og mental helse. Myndighetene har en sentral rolle i å sikre at barns rettigheter blir tolket og ivaretatt likt i Norge. Vi skal ikke forvente at barn skal ha styrke og mot til å stå frem mot tvang fra sine foreldre eller sin gruppe. Det ansvaret må vi voksne ta. Ansvaret ligger hos staten og likestillingsombudet.

Staten må ta hensyn til å beskytte muslimske jenter mot hijab-tvang , og ikke ta hensyn til foreldrenes ønske . Det er ingen tvil om at vi skal forsvare religionsfriheten og kvinners rett til å velge selv. Barnehijab er imidlertid ikke påbudt i islam, så religionsargumentet faller bort. Inntil de siste årene har det vært helt uvanlig å la barn bruke hijab i muslimske land. Frammarsj av politisk islam har gjort hijab til et politisk symbol som nå også påtvinges barn.

 2.-Barnekonvensjonen stadfester at staten har et ansvar for å beskytte barnet mot utnytting som kan være til skade for barnets ve og vel (art 36). Barnehijab er en praksis som foreldre tyr til for å hindre at jenter blir ?for norske og frigjorte?.  I FNs konvensjon om barns rettigheter sies det ingenting om religiøse og politiske symboler, men artikkel 14 stadfester barns rett til tanke‑, samvittighets- og religionsfrihet. Foreldre har ansvar for barnets oppdragelse og utvikling, og det presiseres at barnets beste skal komme i første rekke foran foreldre(art.18). Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og dets meninger skal tillegges vekt (art.12). Barnekonvensjonen støtter altså ikke det eierforhold menn fra patriarkalske samfunn føler i forhold til kone og barn, og da særlig jenter, og heller ikke at foreldre kan bestemme for barnet uten tanke om barnets beste.

3.-Utdanning skal ta sikte på å utvikle barnets personlighet, talenter og evner så langt det er mulig (art.29).  Barnet skal forberedes til et liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag. Fra et barneperspektiv kan hijab i barnehagen og skolen være til hinder for god undervisning, virke stigmatiserende og skape skiller mellom jenter med hijab og dem uten, ?de rene og de urene?. Ved manglende kontakt mellom barn av ulik etnisk og religiøs bakgrunn, og på tvers av kjønn, hemmes også integreringen av jenter i vårt moderne samfunn. Hijab gir også utfordringer idet muslimske jenter kan gå glipp av obligatorisk undervisning som for eksempel å lære å svømme. Her er hijaben til hinder for at skolen skal få oppfylt sine forpliktelser overfor disse jentene.

Det er problematisk når foreldre utøver press på sine barn til å dekke seg med slør eller hijab i den hensikt å kunne kontrollere deres adferd og utvikling. Med denne praksisen fratas muslimske jentebarn deres rett til samme muligheter for læring og inkludering som andre barn.

4.-Helse:Det er grunn til å minne om barnekonvensjonens art. 24. 3. som sier at staten skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse. Tildekking av nærmest all hud kan føre til vitamin D- mangel med risiko for rakitt (skjelettsykdom) hos barn.

5.-Seksualisering. Hijab og ansiktsdekkende plagg begrunnes i islam med at kvinner skal unngå å vekke seksuelt begjær hos mannen. Barnehijab er derfor en misforstått måte for foreldre å kontrollere jenter på, for paradoksalt nok blir hijab en form for seksualisering av jenter. Når staten aksepterer at småjenter skal bli betraktet som seksuelle objekter, er det et signal om at man kvier seg for å ta grep som man ville gjort dersom det var etnisk norske barn. Et plagg på mindreårige jenter som hindrer deres livsutfoldelse og som har til hensikt å unngå å vekke seksuelt begjær hos menn, kan ikke aksepteres i norske samfunn.

6.- Diskriminering. Foreldre skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for sine barns  læring og utvikling. Samtidig er det skolens ansvar å sikre at alle barn får samme muligheter. Skolen kan forby barnehijab av hygieniske, helsemessige og utviklingsmessige årsaker. Hvis skolen, likestillingsombudet eller staten aksepterer barnehijab, betyr det at de diskriminerer barna i religionens navn.  Dette dreier seg om barns rett til å være barn sammen med andre barn uten å hindres av sitt kjønn eller sine foreldres tro.

Hvem er ansvarlig?| Det er historieløst og misforstått toleranse for annen kultur når politikere ikke tør å si nei til hijab og ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng. Det er ikke religion vi kjemper mot, men en ukultur som frarøver muslimske barns rett til lik mulighet for utvikling som frie individer som andre barn. Vi må altså kjempe for beskyttelse av barna mot kamuflering, indoktrinering og tvang.

 

 

 

 

5 kommentarer
Børge Blåtind

Børge Blåtind

Forsvar for å bære Hijab.

Jeg har i flere år kjempet mot hijab og barnehijab, men jeg har nå endret mening. Jeg er selvsagt fremdeles sterkt imot ansiktstildekning som niqab og burka. Disse MÅ forbys i det offentlige rom, skoler, universitet og offentlige kontor og arbeidsplasser.

Grunnen til at jeg har endret mening om hijab er at jeg tidligere mente/trodde at muslimer etter hvert ville integrere seg til det norske liv, og et forbud mot hijab ville være med å fremskynde denne prosessen. Etter år ser vi tydelig at dette ikke skjer, og da er det faktisk en fordel å kunne identifisere hvem som er muslim. Veldig mange menn kan en og identifisere som muslimer, spesielt på fredager.

Hvorfor er dette da positivt, jo for at vi ser hvor mange de blir, og nordmenns snillisme vil etterhvert endres til frykt når vi ser selv hvor mange de er på våre skoler og våre byer. Hele bydeler blir overtatt av muslimer og etniske norske og andre kulturer flytter ut. Disse bydeler utvikler seg til et område vi etniske ikke føler oss velkommen i, og det kan og være direkte utrygt, spesielt for lyse kvinner.

Vi kan nå se dette i Oslo, men mer utpreget i Sverige og Danmark. For ikke å snakke om England og resten av Europa.

Media, aviser og NrK tar aldri dette opp og faktisk fremmer muslimenes sak. De vil heller ikke oppgi om det er muslimer som har knivstukket, voldtatt eller har ranet. Men som alle vet, når det er etniske nordmenn blir det oppgitt, ellers ikke. Da vet vi at det står muslimer bak.

Det er kun muslimer som breier seg i media, for å få særfordeler osv, ikke thai, filippinere, kristne fra hele verden osv.

Dette kan ikke ende godt for muslimer, siden fler og fler ikke-muslimer utvikler såkalt islamophobi, som på godt norsk betyr at vi liker ikke muslimer. Det burde muslimene tenke over, som AP må gå i seg selv over dårlig valg, bør muslimene tenke over hvordan de fremstår ovenfor oss, foreløpig etnisk norsk flertall.

Jeg skal bare ta med et skrekkens eksempel:

Dagsavisen-skribent Sumaya Jirde Ali gikk amok på Twitter.

Hun raljerer over dårlig valg for venstresiden, og skylder på etnisk norske middelaldrende menn for det. Vi er alle rasister. Det hun glemmer er at hun har lurt seg inn i et velstående land som er bygget opp av flest hvite kvinner og menn. Å kalle oss alle rasister (alle som ikke stemte venstresiden) blir jo til at rasist betyr nå innvandrerskeptisk. Det er det flere som er, og muslimskeptisk enda flere. At hun som kom her som krigsflyktning og reiser på ferie til landet hun flyktet fra gjør jo farsen fullstendig.

At nordmenn og ser hva disse innvandrere får i hendene, MER en våre egne, gjør IKKE at innvandrer-skepsisen avtar.

Så kjære muslimer, når dere ønsker Shariah og at Norge skal bli et muslimsk land, tenk over hva vi etniske norske mener om de tanker. At de fleste ikke-muslimer ikke synes deres tro og deres oppførsel er så fantastisk, og når smertegrensen er nådd vil utvisninger komme.

Det er helt logisk.

Har du sendt inn dette som høringsuttalelse til regjeringen.no? Fristen er 20.9.

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Hijab symboliserer den rasistiske, kvinneundertrykkende pedofile dødkulten islam.

Man kan ikke være selvstendig i en kult som er i basis betyr å underkaste seg presteskapet.

Veldig bra skrevet, som alltid. Vi har diskutert barne-

hijab i årevis, de aller fleste av oss er imot at små

jenter må bruke hijab. Men hvorfor blir ingenting gjort

Våre politikere burde skamme seg. I et demokrati med

likestilling, lar de småjenter vokse opp på denne måten.

Det er virkelig på tide å forby barnehijab i Norge.

Feige politikere, hvor lenge skal dere hale ut dette ?

Spørsmål til "Blåtind":

Ok kommentar du hadde, men jeg kom til å lure på om de svarer ut fra et muslimsk synspunkt, eller har du en navnebror?

Mulig jeg husker feil.

Skriv en ny kommentar